REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GLOWING SPACE

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady dokonywania zakupów Towarów przez Klientów oferowanych przez Sprzedającego za pośrednictwem strony internetowej www.glowingspace.com oraz wzajemne prawa i obowiązki Stron związane z korzystaniem ze Sklepu.

W związku z powyższym Klient dokonując Zamówienia jednocześnie w pełni akceptuje niniejszy Regulamin i oświadcza, że zapoznał się z nimi przed złożeniem Zamówienia.

W tym miejscy Sprzedający wskazuje, że prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną Towarów oferowanych na swojej stronie internetowej, co oznacza, że Klient składając Zamówienie oświadcza i zapewnia, że dokonuje zakupu Towarów nie w celach zarobkowych, lecz na własny użytek.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym do Zamówienia stosowany będzie Regulamin o treści obowiązującej w chwili dokonania Zamówienia.

 1. Dane Identyfikacyjne Sprzedającego

Firma: Glowing Space Paulina Davis

Adres: ul. Floris 26, Bochnia, Polska

Kod Pocztowy: 32-700 Bochnia

NIP: 8681796500

REGON: 380972728

Dane Kontaktowe:

 1. numer telefonu: (0048) 537-254-501
 2. adres poczty elektronicznej: info@glowingspace.com
 3. Definicje

a) Sprzedający – Paulina Davis, wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Glowing Space Paulina Davis wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Floris 26, 32-700 Bochnia, Polska,
NIP: 8681796500, Regon: 380972728.

b) Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia.

c)  Strony – Sprzedający i Klient.

d) Sklep – sklep internetowy Glowing Space, prowadzony przez Sprzedającego pod adresem internetowym www.glowingspace.com, który służy informowaniu o działalności Sprzedającego i o Towarach przez niego oferowanych, w tym przede wszystkim o produktach kosmetycznych, rejestrowaniu Klientów oraz zawieraniu i wykonywaniu umów sprzedaży dotyczących tych Towarów.

e) Towar (Towary) – produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej poprzez witrynę internetową Sklepu.

f) Cena – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru.

g) Dostawca – zewnętrzna firma usługowa dokonująca dostawy Towaru z magazynu Sprzedającego do Klienta za opłatą.

h) Koszty Dostawy – opłaty za dostawę Towaru od Sprzedającego do Klienta.

i) Zamówienie – zamówienie na Towar (Towary) złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

j) „Cookies” – małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzana ani przechowywane dane osobowe. Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce Klienta.

k) rejestracja w Sklepie – Sprzedający wskazuje, że Sklep może okresowo wprowadzać oraz zamykać możliwość rejestracji konta w Sklepie; postanowienia dotyczące rejestracji w Sklepie mają zastosowanie jedynie w przypadku, kiedy w danym czasie istnieje możliwość rejestracji konta w Sklepie.

 1. Sposób korzystania ze Sklepu

1. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. W szczególności Klient obowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowania sklepu, czy też dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. Z chwilą rejestracji w Sklepie, bądź z chwilą złożenia Zamówienia bez rejestracji w Sklepie dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedającym a Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu takiej umowy wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie usług następuje po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z chwilą doręczenia drugiej stronie oświadczenia. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść umów sprzedaży produktów, które zostały zawarte przez Klienta przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie usług, konto danego Klienta przestanie być aktywne i dostępne dla niego, zaś wszelkie złożone przez niego Zamówienia, za wyjątkiem zamówień, co do których doszło już do zawarcia umów sprzedaży, zostaną anulowane.

4. Sprzedający jest uprawniony do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a także z następujących ważnych powodów:

a) powtarzającego się anulowania Zamówienia złożonego przez Klienta na skutek złożenia zamówienia z wyborem formy płatności w postaci przelewu bankowego przy jednoczesnym niedokonaniu płatności w terminie ustalonym w Regulaminie,

b) powtarzającego się nieodebrania zamówienia złożonego przez Klienta w razie wyboru formy płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

c) naruszenia przez Klienta przy korzystaniu z Serwisu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych) lub zasad współżycia społecznego,

d) innego powtarzającego się naruszania przez Klienta postanowień Regulaminu.

 1. Składanie Zamówień

1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Warunkiem dokonania Zamówienia w Sklepie jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia, akceptacja postanowień Regulaminu oraz zawartych w Zamówieniu warunków i Kosztów dostawy.

3. Zamówienia może dokonać Klient, który poda dane wymagane do realizacji Zamówienia lub zarejestruje się (założy konto) w Sklepie.

4. Klient posiadający konto ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie – bez konieczności każdorazowego wpisywania swoich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.

5. W celu założenia konta Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

6. Dla skuteczności Zamówienia wymagane jest wskazanie przez Klienta adresu dostawy.

7. W przypadku, gdy podane w Zamówieniu dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do niewykonania Zamówienia.

8. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

9. Żadne informacje umieszczone w Sklepie nie stanowią oferty zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej Towarów, tylko zaproszenie do składania ofert.

10. Przez złożenie Zamówienia Klient składa Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży.

11. Oferta (Zamówienie) wiąże tylko wówczas, jeśli Sprzedający niezwłocznie wyśle potwierdzenie jej otrzymania na adres e-mail wskazany przez Klienta, jednak ww. potwierdzenie nie stanowi przyjęcia oferty przez Sprzedającego. Do e-maila wskazanego w zdaniu poprzednim załączony zostanie plik zawierający treść Regulaminu oraz Politykę Prywatności w formie pdf.

12. Oferta wiąże przez 14 dni od dnia jej złożenia przez Klienta. Jeżeli Sprzedający nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez Klienta potwierdzenia wysłania produktu, wówczas oferta wygasa. Potwierdzenie wysłania produktu uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sprzedającego, co oznacza zawarcie umowy sprzedaży. Sprzedający, bez podawania przyczyny, zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia oferty złożonej przez Klienta.

13. Treść oferty, a po jej przyjęciu treść umowy sprzedaży, jest przechowywana przez Sprzedającego i przesyłana Klientowi e-mailem odpowiednio w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 11 powyżej oraz w potwierdzeniu wysłania produktu, o którym mowa w ust. 12 powyżej.

14. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku po Cenach, z uwzględnieniem Kosztów Dostawy, które obowiązywały w chwili złożenia przez Klienta oferty (Zamówienia), która została następnie przyjęta przez Sprzedającego.

15. Jeżeli Klient zarejestrował się w Sklepie, wówczas nie wolno mu przekazywać hasła osobom trzecim. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Serwisie.

16. Umowy sprzedaży zawierane są wyłącznie w języku polskim.

17. Sprzedający wskazuje, iż nie istnieje maksymalna liczba identycznych produktów objętych jednym Zamówieniem, jednak w przypadku, gdy liczba identycznych produktów zamówionych w ramach jednego Zamówienia, przekracza 7 sztuk Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania od Klienta wskazania celu zamówienia lub dodatkowego oświadczenia, że Zamówienie następuje nie w celach komercyjnych.

 1. Wymagania techniczne:

Korzystanie ze Sklepu przez Klienta wymaga spełnienia przez Klienta następujących wymagań technicznych:

 1. posiadanie dostępu do Internetu,
 2. posiadanie adresu e-mail,
 3. zainstalowanie przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 8.0 i nowszej lub Mozilla Firefox w wersji 6.0 i nowszej, bądź Opera w wersji 8.0 i nowszej, Chrome w wersji 13.0 i nowszej, Safari w wersji 4.0 i nowszej),
 4. akceptacja plików cookies,
 5. włączona obsługa JavaScript,
 6. minimalna rozdzielczość ekranu 800 × 600 pikseli, zalecana 1920 x 1080.
 7. Formy płatności.

Sprzedający oferuje możliwość wyboru następujących form płatności:

a) szybki przelew online (Przelewy24);

b) karta płatnicza – Mastercard lub VISA (obsługiwana przez Przelewy 24);

d) przelew bankowy;

e) za pobraniem przy odbiorze przesyłki – w przypadku, gdy dostawa dokonywana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Sprzedający zastrzega, że własność Towaru przysługuje Sprzedającemu aż do uiszczenia Ceny wraz z Kosztem Dostawy przez Klienta.

 1. Dostawa Towaru.

1. Klientowi przysługuje wybór następujących form dostarczenia Towaru:

a) przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Osmanska 2, 02-823 Warszawa;

b) przesyłka za pobraniem za pośrednictwem firmy DHL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Osmanska 2, 02-823 Warszawa.

2. Towar wysyłany jest za pośrednictwem Dostawcy pod adres wskazany w formularzu Zamówienia.

3. Sprzedający nie weryfikuje osób znajdujących się pod wskazanym przez Klienta adresem pod względem ich uprawnienia do odbioru Towaru. Klient ponosi odpowiedzialność za niedostarczenie Towaru spowodowane wskazaniem przez Klienta niewłaściwego adresu, bądź odmową przyjęcia Towaru przez osoby znajdujące się pod wskazanym w formularzu adresem.

4. Kupujący jest obciążany Kosztami dostawy w wysokości podanej w formularzu Zamówienia.

4. W przypadku Zamówienia złożonego w dniu ustawowo wolnym od pracy realizacja Zamówienia rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.

5. Termin dostawy Towaru wynosi: 2-3 dni robocze od momentu wysłania potwierdzenia wysłania produktu, w żadnym przypadku nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni od dnia potwierdzania przez Sprzedającego otrzymania oferty.

6. Jeżeli po otrzymaniu Zamówienia jego realizacja w terminie, o którym mowa w ust. 5 okaże się niemożliwa z powodu niedostępności zamówionego Towaru, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Klienta wysyłając wiadomość na adres e-mail podany w formularzu Zamówienia.

W takim przypadku, Klientowi przysługuje uprawnienie do:

– złożenia oświadczenia o cofnięciu oferty Zamówienia (rezygnacja z Zamówienia),

– wyrażenia zgody na wydłużony czas dostawy Towaru.

W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o cofnięciu oferty Zamówienia (rezygnacja z Zamówienia) Sprzedający zwróci niezwłocznie, nie później niż w terminie 28 dni, na rachunek wskazany przez Kupującego w formularzu rezygnacji z Zamówienia, kwotę odpowiadającą wpłaconej przez Klienta Ceny oraz Kosztu Dostawy.

 1. Reklamacje, niewłaściwości.

1. Klient lub osoba dokonująca odbioru Zamówienia powinien przy dostawie sprawdzić stan paczki i Towarów.

2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3. W razie nieprawidłowości dotyczących paczki (np. uszkodzenia paczki, jej otwarcia) lub Towaru (uszkodzenie opakowania Towaru, czy też samego Towaru, Towar używany, itp.), czy też braków w realizacji Zamówienia (Zamówienie niekompletne), Klient lub osoba dokonująca odbioru Zamówienia jest uprawniona do reklamacji z zachowaniem procedury opisanej w niniejszym punkcie Regulaminu.

4. Za złożenie reklamacji rozumie się poprawne wypełnienie formularza reklamacji dostępnego w Sklepie.

5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji zgodnej z procedurą opisaną w ust. 4 i 5. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy podany przez Klienta.

6. Jeżeli sprzedany produkt ma wady, wówczas Klient może składając reklamację:

a) żądać usunięcia wady albo

b) żądać wymiany Towaru na Towar wolny od wad albo

c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo

d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (od umowy nie można odstąpić, jeśli wada Towaru jest nieistotna).

7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli Klient jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.

8. W razie uznania reklamacji, jeżeli naprawa lub wymiana Towaru nie będzie możliwa lub będzie znacznie utrudniona, Sprzedający na podstawie ustaleń z Klientem, bądź zwróci Klientowi kwotę odpowiadającą wpłaconej Ceny oraz Kosztu Dostawy bądź zaoferuje Klientowi inne, dostępne w Sklepie Towary. W każdym jednak przypadku uznania reklamacji, Sprzedający poniesie Koszty Dostawy Towarów naprawionych, wolnych od wad, bądź innych Towarów wybranych w porozumieniu z Klientem.

9. W przypadku braku uznania reklamacji, Sprzedający każdorazowo poinformuje Klienta
o sposobie odebrania reklamowanego Towaru przez Klienta oraz związanych kosztach.

10. W tym miejscu Sprzedający informuje, że Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”.

 1. Ograniczenie odpowiedzialności.

Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Klienta niebędącego konsumentem z tytuły niewłaściwego wykonania lub niewykonania umów sprzedaży Towarów, jak również korzystania ze Sklepu jest ograniczona każdorazowo wobec danego Klienta do kwoty odpowiadającej sumie Ceny i Kosztów Dostawy wskazanej w złożonym przez danego Klienta Zamówieniu, będącego ofertą zawarcia danej umowy.

 1. Prawo odstąpienia.


1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu Towaru. Jeżeli 14-dniowy termin upływa w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub wolny od pracy, ulega on przedłużeniu do pierwszego następującego po nim dnia roboczego.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczającym jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

3. Klient jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na formularzu przygotowanym przez Sprzedającego i dostarczonym łącznie z Towarem, bądź też w dowolnej wybranej przez niego formie, z zachowaniem formy pisemnej lub też bez zachowania formy pisemnej na email adres: info@glowingspace.com.

4. Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. w przypadku umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

5. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą i Strony zobowiązane są do zwrotu wzajemnych świadczeń. Klient ponosi jednak odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Klient jest zobowiązany również do zwrotu zakupionego Towaru wraz z otrzymanymi przy zakupie próbkami i prezentami.

7. Klient, który odstąpił skutecznie od umowy sprzedaży otrzyma zwrot ceny zwróconych Towarów (Cena), powiększonej o kwotę poniesionych kosztów ich dostawy do Kupującego (Koszt dostawy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.

8. Zwrot płatności nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy oraz zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, z tym zastrzeżeniem, że aby kwota zwrotu nie została pomniejszona konieczne jest wskazanie rachunku bankowego w walucie polskiej (PLN) prowadzonego przez bank znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Sprzedającemu przysługuje uprawnienie do wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania produktów z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Klient pokrywa wszystkie koszty zwrotu Towaru Sprzedającemu (np. koszty opakowania, zabezpieczenia), w tym przede wszystkim koszty przesyłki zwrotnej.

11. Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru na adres:


Glowing Space Paulina Davis

ul. Floris 26; 32-700 Bochnia

w następujący sposób:

Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na adres email: info@glowingspace.com lub droga pocztowa na adres: Glowing Space, ul. Floris 26, 32-700 Bochnia. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod adresem:

Informacje dotyczaca odstapienia od umowy nalzey wyslac przed uplywem terminu odstapienia od umowy.

 

 1. Regulacje i informacje dotyczące ochrony danych osobowych.

Wszelkie regulacje i informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności stanowiącej Załącznik do niniejszego Regulaminu.

 1. Postanowienia końcowe

1. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

2. Wszelkie umowy zawarte pomiędzy Sprzedającym a Klientami za pośrednictwem Sklepu podlegają prawu polskiemu.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

4. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za:

a) zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta,

b) blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na e mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta,

c) różnice w wizualizacji Towaru w Sklepie i na komputerze Klienta wynikające z indywidualnego ustawienia komputera Klienta.

5. Załączniki do niniejszego Regulaminu, tj.:

 1. Polityka Prywatności;
 2. Formularz odstąpienia od umowy;

stanowią jego integralną część.